ကၽြန္ေတာ္တို႔ Balldyne Betting Service မွ ျမန္မာအြန္လိုင္း ေဘာလံုး ႏွင့္ ကာစီႏို ၀က္ဆိုဒ္မ်ားကို စတင္၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Balldyne Betting Service မွ လူၾကီးမင္းတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ အားကစားမ်ားကို ေလာင္းေၾကးထပ္ ကစားႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။


လူၾကီးမင္းတို႔မွ ျမန္မာေၾကးျဖင့္ထိုးေၾကးမ်ားသို႔ု႔ ၀င္ေရာက္လိုလွ်င္ www.balldyne.com တြင္ အခမဲ့ register ျပဳလုပ္၍ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ထို႔အျပင္ ျမန္မာျပည္မွ ေဘာလံုး ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအျပင္ အကန္႔အသတ္မရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ေဘာလံုးပြဲစဥ္မ်ား၏ ထိုးေၾကးသတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ ေလာင္းေၾကးမ်ားကို သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Myanmar National League အျပင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ပြဲစဥ္မ်ားအားလံုးပါ၀င္သည္။

JOIN US NOW!

PLAY NOW